Χωρίς υποχρέωση ασφάλισης τα μη ταχύπλοα μηχανοκίνητα σκάφη

Bάσει τροποποίησης του κανονισμού, τρεις μήνες μετά τη δημοσιέυση σε ΦΕΚ και ισχύ του νόμου 4256 που όριζε πως όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη, οφείλουν να είναι ασφαλισμένα, πλέον ο νόμος ρητά ορίζει, πως δεν έχουν υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης, τα ιδιωτικά μη ταχύπλοα σκάφη.

Αν και η προπέλα ενός σκάφους, αποτελεί σε περίπτωση ατυχήματος φονικό όπλο - μια προπέλα μηχανής 25 hp πολύ εύκολα μπορεί να διαμελίσει ανθρώπινο σώμα, ο νομοθέτης έχει διαφορετική άποψη...
 

Το άρθρο 14, παράγραφος 4 εδ. α του νόμου 4256 στις 14/04/2014 έχει τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 55 παρ. 2 εδ. στ' του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ Α' 155/30.07.2014), το οποίο ορίζει πως:
 

στ. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 η φράση «,των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών του Πρώτου Μέρους» αντικαθίσταται από τη φράση «και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων του Πρώτου Μέρους».
 

Οπότε ισχύει:
Η μετακίνηση και κυκλοφορία των πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου, καθώς και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα, επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα.