Τέλος στις αυθαιρεσίες των Λιμενικών Αρχών για την επιβολή προστίμων.

Στατιστικά τουλάχιστον, όλοι έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με ελέγχους των λιμενικών αρχών. Το κοινό σημείο, ήταν πως ελλείψει κάποιου ‘καταλόγου’, ο καταλογισμός των ποινών γινόταν αυθαίρετα. Για την ίδια παράβαση, τα χρηματικά πρόστιμα ήταν όσο και ότι νόμιζε το όργανο.
 

Με την νέα διάταξη, αλλάζουν πολλά. Η παράβαση πλέον, θα βεβαιώνεται επί τόπου, όπως γίνεται και σε αυτές του Κ.Ο.Κ., με δικαίωμα λίγων ημερών για την εξόφληση του ή των υποβολή ένστασης. Επίσης, το πρόστιμο της παράβασης, θα είναι καθορισμένο και θα το γνωρίζει ο παραβάτης εξ’ αρχής, σταθερό για ολόκληρη τη χώρα. Θυμίζω, το πρώτο προσδιορισμένο πρόστιμο, ήταν οι 5.000 (πέντε χιλιάδες) ευρώ, σε περίπτωση μη έκδοσης ΔΕ.Κ.Π.Α. που ως γνωστό περιορίστηκε στα 1.000 ευρώ.
 

Έτσι λοιπόν, στις 3/4/2018, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις», όπου με το άρθρο 24 αντικαταστάθηκε το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και θεσμοθετήθηκε νέα διαδικασία επιβολής προστίμων για παραβάσεις των Κανονισμών Λιμένων.
 

Με το επόμενο άρθρο 25 τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) με τίτλο: «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής πάνω από επτά (7) μέτρα ολικού μήκους, εκναύλωσης, διακυβέρνησης κ.λπ., αλλά και θέματα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής π.χ. εφοδιασμός με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), υποχρεωτική ασφάλιση κ.λπ.
 

Ακολουθούν τα δύο πιο πάνω άρθρα 24 και 25 και αναμένεται η δημοσίευση τους σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
ΝΟΜΟΣ: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις

 

 

Άρθρο 24
 

Το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο μόνον τον.δ. 187/1973 (Α΄ 261), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 157 - Κυρώσεις κατά των παραβατών
Στους παραβάτες των διατάξεων των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων που εκδίδονται κατά το προηγούμενο άρθρο επιβάλλεται, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, πρόστιμο ύψους πενήντα (50) έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Οι Κανονισμοί Λιμένων δύνανται να προβλέπουν συγκεκριμένα όρια έως του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο για κάθε διάταξή τους. Το ύψος των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια προστίμων είναι ανάλογο με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της, το βαθμό επανάληψής της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο Δημόσιο.
 

Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσει σχετική έκθεση βεβαίωσης που κοινοποιείται στον παραβάτη και ο ενδιαφερόμενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου σε βάρος πλοιοκτήτη, εφοπλιστή, πλοιάρχου ή κυβερνήτη, μπορεί να απαγορευτεί ο απόπλους του πλοίου, εκτός εάν κατατεθεί ισόποση με το πρόστιμο εγγυητική επιστολή τράπεζας ή εάν συγκοινωνιακοί ή άλλοι λόγοι επιβάλλουν τον απόπλου κατά την κρίση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.
 

Εκτός από το πρόστιμο της παραγράφου 1, στους παραβάτες μπορεί να επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης της δραστηριότητάς τους για χρονικό διάστημα έως και εξήντα (60) ημέρες. Όσοι δεν τηρούν το μέτρο του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους.
 

Στις περιπτώσεις που ο παραβάτης δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), συντάσσεται βεβαίωση παράβασης από το αρμόδιο στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αφαιρείται από τον παραβάτη το έγγραφο εθνικότητας ή το πιστοποιητικό κυριότητας και το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του υπό την κυριότητα ή κατοχή του παραβάτη πλοίου. Εάν η παράβαση αφορά σε όχημα και ο παραβάτης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αυτού. Τα αφαιρούμενα έγγραφα των προηγούμενων εδαφίων αποδίδονται στον νόμιμο κάτοχό τους μετά την πληρωμή του προστίμου ή την έκδοση απαλλακτικής απόφασης ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, εφόσον είναι ανέφικτη η καταβολή του προστίμου ή η κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας.
 

Εάν από την παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών Λιμένων, οι οποίοι εκδίδονται κατά το προηγούμενο άρθρο, δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια ελλιμενιζόμενων πλοίων, εγκαταστάσεων, κτιρίων ή τη θαλάσσια συγκοινωνία και ο υπαίτιος δεν μεριμνά εγκαίρως και σε εξαιρετικώς κατεπείγουσες περιπτώσεις αμέσως για την εξάλειψη του σχετικού κινδύνου, ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής μπορεί να προβεί στις απαιτούμενες, προς το σκοπό αυτό, ενέργειες και να καταλογίσει τις καταβληθείσες δαπάνες σε βάρος του παραβάτη, οι οποίες εισπράττονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιείται το ανώτατο όριο ύψους προστίμου της παραγράφου 1 του παρόντος.
 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας των αστυνομικών ελέγχων από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο τρόπος διαπίστωσης των διοικητικών παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ο τύπος και το περιεχόμενο των απαιτούμενων πράξεων βεβαίωσης, κλήσης του παραβάτη και απόφασης επιβολής προστίμου καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

 

Άρθρο 25
 

Τροποποίηση περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014
Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16 του παρόντος νόμου, πλην των αναφερόμενων στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εφοδιασμού ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε., με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη ετήσιας θεώρησής του, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Πλην των ως άνω αναφερομένων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. 3133.1/76888/2016/8.9.2016 (Β΄ 3061), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ».