Προς δημιουργία στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικού μητρώου τουριστικών πλοίων & μικρών σκαφών.

• Δημιουργήθηκε στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», στο οποίο καταχωρίζονται πλέον υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη φορολογική διοίκηση για σκοπούς φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς, σύμφωνα με πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο. Στο ίδιο μητρώο καταχωρίζονται, επίσης, τα στοιχεία που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των οποίων διασυνδέεται ηλεκτρονικά.
• Το μητρώο αφορά τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας κράτους-μέλους της Ε.Ε. και του ΕΟΧ ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. που εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη που είναι υπόχρεα για την πληρωμή τέλους πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) καταχωρίζονται στην ειδική προς τον σκοπό αυτό ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ.
• Στο μητρώο καταχωρίζονται κατ’ ελάχιστον, μεταξύ άλλων, τα διεθνή διακριτικά, το είδος (ιδιωτικό ή επαγγελματικό), η άδεια εκτέλεσης πλόων, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της, τα στοιχεία του πλοιοκτήτη (ΑΦΜ, επώνυμο) και τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου ή του μικρού σκάφους. Υποχρεωτικά, επίσης, καταχωρίζονται η αιτία απόκτησης (μεταβολής της κυριότητας) του τουριστικού πλοίου ή μικρού σκάφους, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κατεβλήθη ο ΦΠΑ ή ότι απαλλάσσεται από αυτόν.
• Η πρόσβαση στο μητρώο πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών συστημάτων της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών. Η διασύνδεση του μητρώου με άλλα πληροφοριακά συστήματα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας των συναρμόδιων φορέων.
• Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης ευθύνεται για την εγγραφή του πλοίου/σκάφους στο μητρώο, κατόπιν σχετικής αίτησής του. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε έως εξήντα ημερών από τη νηολόγηση του σκάφους, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του. Για την εγγραφή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής με ξένη σημαία και των ημερόπλοιων με ξένη σημαία, η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δεκαπέντε μέρες από τη χορήγηση της απαλλαγής ΦΠΑ. Για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα βιβλία εγγραφής μικρών σκαφών σκάφη και τα τουριστικά επαγγελματικά ημερόπλοια με ελληνική ή ξένη σημαία, ισχύει σε κάθε περίπτωση μεταβατική περίοδος – προθεσμία έξι μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του μητρώου σε λειτουργία. Με την αίτηση εγγραφής συνυποβάλλεται το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικό παράβολο αξίας από 75 έως 500 ευρώ.
• Εάν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν έχει συντελεστεί η εγγραφή στο μητρώο, δεν χορηγείται καμία φορολογική ή τελωνειακή απαλλαγή (κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης από επαχθή αιτία) σχετική με την επαγγελματική χρήση του πλοίου.
• Κάθε επόμενη μεταβολή στα στοιχεία του μητρώου πρέπει να καταχωρισθεί εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα, με την επιφύλαξη τυχόν μικρότερης προθεσμίας γνωστοποίησης βάσει άλλων διατάξεων. Για την καταχώριση της μεταβολής απαιτείται αίτηση από τον υπόχρεο για την εγγραφή του σκάφους στο μητρώο, δηλαδή από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον ιδιοκτήτη. Με την αίτηση μεταβολής της χρήσης του πλοίου συνυποβάλλεται, κατά περίπτωση, παράβολο αξίας από 200 έως 500 ευρώ.
• Αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης. Πλοίαρχος ή κυβερνήτης που προσυπογράφει ή αποδέχεται πλαστό, εικονικό ή ανακριβές ναυλοσύμφωνο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
• Μη νόμιμη ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής επισύρει πρόστιμο έως 25.000 ευρώ, ενώ η παράνομη εκναύλωση ιδιωτικού σκάφους αναψυχής μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο έως 200.000 ευρώ. Σε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους Ε.Ε., που δεν είναι εφοδιασμένο με δελτίο κίνησης πλοίου αναψυχής, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Η διαπίστωση της μη εγγραφής ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στο μητρώο επιφέρει πρόστιμο έως 1% επί της φορολογητέας αξίας του σκάφους. Εκτός των ποινών, επιβάλλεται και απαγόρευση απόπλου έως την αποπληρωμή του προστίμου.
• Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ η εισαγωγή, η παράδοση και ο ανεφοδιασμός των κάθε είδους πλοίων (συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων αναψυχής), μόνον εφόσον τα πλοία προορίζονται κυρίως για «χρήση στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης», όπως προβλέπει, ρητά πλέον, ο Kώδικας ΦΠΑ. Μέχρι προσφάτως, η προϋπόθεση αυτή δεν είχε αποσαφηνιστεί επαρκώς, ενώ η απαλλαγή από τον ΦΠΑ παρεχόταν κυρίως βάσει τεκμαρτών στοιχείων και παραδοχών σχετικά με τη χρήση του πλοίου, με αποτέλεσμα η εθνική νομοθεσία να μην είναι πλήρως εναρμονισμένη με την κοινοτική νομοθεσία του ΦΠΑ.
 

 

Πηγή: Grant Thornton
Έντυπη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14/10/2018