Νέα – μειωμένα πρόστιμα για το ΔΕ.Κ.Π.Α.

Με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 184 Α στις 29 Νοέμβρη 2017 ο νόμος 4504/2017, με αλλαγές στα πρόστιμα που αφορούν στο Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής – ΔΕ.Κ.ΠΑ.
 

Με το νέο νομοσχέδιο, αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα που αφορούν στις περιπτώσεις μη εφοδιασμού με το συγκεκριμένο έντυπο, όλα τα σκάφη αναψυχής με μήκος άνω των 7 μέτρων, καθώς και παράλειψης της ετήσιας θεώρησης του. Πλέον, τα πρόστιμα ορίζονται στα 1.000 ευρώ και 500 ευρώ, αντίστοιχα. Θυμίζω, πως με τον προηγούμενο νόμο, τα πρόστιμα άρχιζαν από τις 5.000 ευρώ σε περίπτωση μη έκδοσης και μπορούσαν να φθάσουν – αναλόγως των περιπτώσεων, ακόμη και στο πενταπλάσιο. Επίσης, πως το συγκεκριμένο πεντοχίλιαρο, ήταν το πρώτο που εφαρμοζόταν με νόμο.
 

Η επίμαχη τροποποίηση, αναφέρεται στο άρθρο 136, όπου τροποποιούνται τα άρθρα 3 & 13 του νόμου 4256/2014:
‘’Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με σημαία κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή σημαίας εκτός της Ε.Ε. επιτρέπεται, μόνο όταν ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται στην αλλοδαπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα πλοία αυτά δεν αναγνωρίζονται στην ελληνική επικράτεια ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής αλλά ως ιδιωτικά και υποχρεούνται σε έκδοση Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίου Κίνησης (transit log).».
 

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εφοδιασμού ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη ετήσιας θεώρησής του, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.».
 

Έκθεση αιτιολόγησης
 

Η παράγραφος 1 του προτεινόμενου άρθρου αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηρισθεί επαγγελματικά με το δίκαιο άλλης χώρας και εκτελούν πλόες στην ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενιαία αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας πλοίων από τις Ελληνικές Αρχές, είτε Λιμενικές Αρχές είτε Αρχές Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και των δημοσιονομικών εσόδων του Κράτους.
 

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η μείωση του προστίμου, η οποία είναι απαραίτητη, καθώς τα ισχύοντα επιβληθέντα όρια προστίμου κρίθηκαν υψηλά και μη αναλογικά ως προς τη διαπιστούμενη παράβαση της μη έκδοσης του Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) και της μη θεώρησής του. Το νέο επιβαλλόμενο πρόστιμο λειτουργεί εξίσου αποτρεπτικά στον παραβάτη, καθώς ο εφοδιασμός με ΔΕ.Κ.Π.Α. των πλοίων αναψυχής συνιστά υποχρέωση υπέρ της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, ενισχύει την αποτελεσματικότητα των διενεργούμενων αστυνομικών και φορολογικών ελέγχων και είναι αναλογικό της παράβασης.
 

Και οι δύο προτεινόμενες διατάξεις θεωρούνται αναγκαίες και επείγουσες, αφενός για την άμεση διευκρίνιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά βάσει αλλοδαπού δικαίου για την ενιαία αντιμετώπισή τους από τις αρμόδιες αρχές αφετέρου για την εξασφάλιση της αναλογικότητας των επιβαλλόμενων προστίμων, σε περίπτωση μη έκδοσης ΔΕ.Κ.Π.Α. ή μη ετήσιας θεώρησής του.
 

Να και κάτι καλύτερο. Γιατί το πεντοχίλιαρο, ήταν απολύτως εξωφρενικό.