Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΛΕΣΧΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - ΙΑΣΩΝ»
 

Αρθρο 1 :ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ — ΙΑΣΩΝ» με έδρα την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της.
 

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ.
Σκοποί του Σωματείου είναι :
2.1. Η γνωριμία στα μέλη, του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η προστασία και διατήρηση του από αυτά.
2.2. Η ψυχαγωγία των μελών του και οι κοινωνικές εκδηλώσεις,
2.3. Η επιστημονική και τεχνική ενημέρωση των μελών του και της Κοινωνίας, γενικότερα, γύρω από την ναυτική τέχνη και το φουσκωτό σκάφος,
2.4. Η προώθηση της αγάπης προς τη θάλασσα και την φυσική διαβίωση,
2.5. Η ευαισθητοποίηση των μελών του και της Κοινωνίας, γενικότερα, γύρω από τα θέματα της οικολογίας και ιδιαίτερα τα σχετιζόμενα με την διάσωση και διατήρηση του θαλασσίου πλούτου,
2.6. Η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την εξασφάλιση πάσης φύσεως διευκολύνσεων, εξυπηρετήσεων και αρωγής μεταξύ των μελών σε τεχνικά ή άλλα θέματα, που αφορούν στα σκάφη τους ή την σχέση τους με το φουσκωτό σκάφος γενικότερα και
2. 7. κυρίως η ανάπτυξη δεσμών φιλίας μεταξύ των μελών του, η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας στην θάλασσα.
 

Άρθρο 3. ΜΕΣΑ
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, το Σωματείο επιδιώκει ενδεικτικά με :
3.1. την διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων,
3.2. την πραγματοποίηση θαλασσίων εκδρομών,
3.3. την προκήρυξη και διοργάνωση αγώνων σχετιζομένων με τα θαλάσσια σπορ,
3.4. την διοργάνωση αλλά και συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετιζόμενες με την καθαριότητα των ακτών και την προστασία της θάλασσας και θαλάσσιας πανίδας,
3.5. την διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων,
3.6. την δημιουργία εντευκτηρίου, την δημιουργία βιβλιοθηκών, την δημιουργία αρχείων πληροφοριών, χαρτών,
3.7. την δημιουργία ομάδων εργασίας με σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, τον καταμερισμό των εργασιών και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, κλπ.
3.8. τη δυνατότητα συνεργασίας με τις Αρχές της Πολιτείας στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου τα μέλη του σωματείου να προσφέρουν, εθελοντικά, την συνδρομή τους στην εξυπηρέτηση των σκοπών της, εάν θα έχουν την επιθυμία και την δυνατότητα για την παροχή των υπηρεσιών τους αυτών και, αρμοδίως, θα δηλώνουν εγγράφως την πρόθεσή τους αυτή.
3.9. τη δυνατότητα συμμετοχής του Σωματείου ως μέλος σε δευτεροβάθμια υπερκείμενη οργάνωση (λόγου χάριν Ομοσπονδία τοπικού, εθνικού, υπερεθνικού ή γεωγραφικού προσδιορισμού και άλλα συναφή) με τους αυτούς, παρεμφερείς ή και ευρύτερους σκοπούς, όπως αυτοί θα διατυπώνονται στο καταστατικό της υπερκείμενης οργάνωσης και οι οποίοι ενδεικτικά μνημονευόμενοι δύνανται να είναι : η βελτίωση των συνθηκών κτήσης, κατοχής και χρήσης φουσκωτών σκαφών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ναυτοσύνης, δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας σε περιπτώσεις κινδύνου στην θάλασσα, ψυχαγωγίας, ορθής συμπεριφοράς στην θάλασσα, μεταξύ των μελών φυσικών προσώπων, που θα συμμετέχουν στα σωματεία - μέλη της δευτεροβάθμιας οργάνωσης, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, η πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και ηθική στήριξη της νησιωτικής Ελλάδος κλπ. Οι αντιπρόσωποι του σωματείου στις οργανώσεις αυτές συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των οργάνων τους σύμφωνα με τα καταστατικά των οργανώσεων αυτών.
3.10. την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και της κοινής γνώμης σε θέματα, που αφορούν στα φουσκωτά σκάφη και γενικότερα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των Ελληνικών νησιών καθώς και η πραγματοποίηση διαβημάτων προς τις αρμόδιες Αρχές, εφόσον συντρέχει λόγος για τα παραπάνω θέματα.
3.11. Τέλος, συμφωνείται η ανάπτυξη κάθε, εν γένει, αναγκαίας δραστηριότητος για την προώθηση των σκοπών του σωματείου, η οποία επιβάλλεται από τις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας.
 

Άρθρο 4. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Πάρεδρα και Επίτιμα.
4.1. Ιδρυτικά μέλη είναι όσα είχαν την πρωτοβουλία της ίδρυσης του
Σωματείου και υπογράφουν το ιδρυτικό Καταστατικό. Τα Ιδρυτικά μέλη εξομοιώνονται προς τα Τακτικά.
4.2.0. Τακτικά μέλη είναι αυτά, τα οποία διατηρούν τα δικαιώματά τους, που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, εφόσον δεν καθυστερούν τις συνδρομές τους προς το σωματείο.
4.2.1. Τακτικό μέλος του σωματείου δικαιούται να γίνει κάθε ιδιοκτήτης μηχανοκίνητου φουσκωτού σκάφους, το οποίο μέλος θα είναι εφοδιασμένο με τις κατά νόμο απαραίτητες άδειες και το οποίο έχει.
4.2.2. συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του,
4.2.3. υποβάλει σχετική αίτηση προς το Σωματείο, στην οποία περιέχεται και η ρητή διαβεβαίωσή του για την αποδοχή του καταστατικού του σωματείου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών του όπως και αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου του,
4.2.4. που δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε εκ προθέσεως τελεσθέν έγκλημα .
4.2.5. την αίτηση πρέπει να προσυπογράφουν 2 τακτικά μέλη. 
4.3-0. Πάρεδρο μέλος του σωματείου δικαιούται να γίνει κάθε φίλος του φουσκωτού σκάφους,
4.3.1. που έχει συμπληρώσει τα 18ο έτος της ηλικίας του και
4.3.2. που θα υποβάλει στο σωματείο σχετική αίτηση, στην οποία θα περιέχεται η αποδοχή του καταστατικού του σωματείου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών του όπως και αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου του και
4.3.3. που δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε εκ προθέσεως τελεσθέν έγκλημα.
4.3.4. Την αίτηση αυτή, πρέπει να προσυπογράφουν δύο τακτικά μέλη.
4.3.5. Οι οικονομικές υποχρεώσεις, που έχουν τα πάρεδρα μέλη προς το σωματείο, συνίστανται στο 1/2 της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής και των λοιπών τυχόν εκτάκτων οικονομικών υποχρεώσεων των τακτικών μελών
4.3.6. Τα πάρεδρα μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ στις Γ.Σ. δικαιούνται να παρίστανται και να εκφράζουν την άποψή τους, δυνάμενα όμως να εκφέρουν τις προτάσεις τους σε αυτές μόνο εγγράφως.
4.4. Επίτιμα μέλη, μπορούν να ονομασθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, τα μέλη τα οποία έχουν παράσχει σπουδαίες υπηρεσίες προς το Σωματείο για την πραγμάτωση των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόλυτη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Τακτικών μελών, απαλλάσσονται όμως από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής και δεν μετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση του Σωματείου, ούτε στην εκλογή για τη Διοίκηση παρά μόνο εισφέρουν την άποψή τους και υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις.
4.5. Είναι δυνατή η μεταβίβαση της ιδιότητας του μέλους του σωματείου μεταξύ συγκυριών σκάφους, ώστε κάθε σκάφος να εκπροσωπείται από ένα μέλος. Η μεταβίβαση της ιδιότητος του μέλους είναι επιτρεπτή προς σύζυγο ή προς τέκνα εκτός και αν εγγραφούν όλα τα ως άνω πρόσωπα ως τακτικά μέλη του σωματείου, εκπληρώνοντας πλήρως τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την ιδιότητα του τακτικού μέλους. Η μεταβίβαση γίνεται με έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. προς ενημέρωσή του, η οποία περιέχει προσδιορισμό των όρων της μεταβίβασης, εάν υπάρχουν.
4.6. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληρονομείται.
4.7.0. Διαδικασία εγγραφής νέου τακτικού μέλους.
4.7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει για την εγγραφή ή όχι του υποψηφίου μέλους στην πρώτη, από την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του.
4.7.2. Το υποψήφιο μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης, που απορρίπτει την αίτησή του στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
4.7.3. Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου μπορεί να υποβάλει ένσταση εναντίον της εγγραφής νέου μέλους μέσα σε 15 μέρες από την ανακοίνωση της εγγραφής του. 
4. 7.4. Η ένσταση που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της.
Το Δ.Σ. ανεξάρτητα από το αν την δεχθεί ή την απορρίψει, είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει την απόφασή του στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και να την αιτιολογήσει.
4.7.5. Η Γ.Σ., μετά από συζήτηση, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που είναι παρόντα, οριστικά για την εγγραφή του νέου μέλους. Υποψήφιος, που δεν έγινε δεκτός σαν μέλος του Σωματείου, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση μόνον εφόσον παρέλθει ένας χρόνος από την απορριπτική απόφαση της Γ.Σ. και έπαψαν να υφίστανται οι λόγοι απόρριψης της αρχικής του αίτησης.
 

Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
5.1.0. Δικαιώματα-
Όλα τα Τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις έναντι του σωματείου ταμειακές τους υποχρεώσεις·
5.1.1. δικαιούνται να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων, να εκλέγουν την διοίκηση και τα λοιπά όργανα του Σωματείου.
5.1.2. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα Τακτικά μέλη, εφ’ όσον έχει συμπληρωθεί εξάμηνο από την εγγραφή τους.
5.1.3. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα Τακτικά μέλη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει εξάμηνο από την εγγραφή τους.
5.2.0. Υποχρεώσεις-
5.2.1. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της διοίκησης και των Γενικών Συνελεύσεων,
5.2.2. να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις,
5.2.3. να συνεργάζονται με τα όργανα του Σωματείου και να βοηθούν στην υλοποίηση των σκοπών του, καθώς και
5.2.4. να εξειδικεύουν και προωθούν σαν χειριστές σκαφών την σωστή ναυτική αγωγή και το σεβασμό των ναυτικών κανόνων.
5.2.5. Τα μέλη του σωματείου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ιδιοκτήτες φουσκωτών σκαφών αποδέχονται να δοθούν από τα προσωπικά τους στοιχεία το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό τους, καθώς και τα στοιχεία του φουσκωτού σκάφους τους σε δευτεροβάθμια ή/και υπερκείμενη οργάνωση, στην οποία το σωματείο είναι μέλος.
5.3. Όλα τα μέλη, πλην των Επιτίμων, υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής και αφ’ όσον αποφασίσει την καθιέρωσή της το Δ.Σ. και εφ’ άπαξ καταβολής δικαιώματος εγγραφής. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις το ύψος τους θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. την οποία δικαιούται να ακυρώσει μόνο η Γ.Σ. του σωματείου.
 

Άρθρο 6. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑ ΦΗ ΜΕΛΩΝ
6.1. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σωματείο, αρκεί αυτό να συμβεί και να το δηλώσουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους.
6.2.0. Τα μέλη τιμωρούνται με έγγραφη επίπληξη ή αποβολή μέχρι έξι (6)
μηνών και σε περίπτωση υποτροπής με διαγραφή, με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία·
6.2.1. εάν δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου,
6.2.2. εάν η δραστηριότητα ή συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου,
6.2.3. εάν δεν έχουν μετάσχει σε τρεις (3) συνεχείς Τακτικές Συνελεύσεις.
6.3.0. Τα μέλη τιμωρούνται με διαγραφή με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία-
6.3.1. εάν καταδικασθούν για οποιοδήποτε έγκλημα τελεσθέν από πρόθεση.
6.3.2. εάν δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο επί δύο (2) συνεχή έτη.
6.3.3. επί ένα (1) έτος δεν μετέχουν στις εκδηλώσεις του σωματείου, χωρίς σοβαρή αιτία.
6.3.4. εάν προκαλέσουν με πρόθεση ατύχημα στη θάλασσα, ασχέτως αν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών ή τον σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο ατόμων.
6.3.5. εάν εξ αμελείας προκαλέσουν το σοβαρό τραυματισμό ή τον θάνατο ατόμων στην θάλασσα.
6.4.0. Διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών ποινών.
6.4.1. Το Δ.Σ. αναθέτει την διερεύνηση των παραπτωμάτων σε τρία από τα μέλη του, που αφού εξετάσουν τους μάρτυρες, τα αποδεικτικά στοιχεία και το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα, υποβάλουν το πόρισμά τους στο Δ.Σ. που, όμως, δεν δεσμεύεται από αυτό για την επιβολή ή μη της κύρωσης.
6.4.2. Εάν το μέλος, που διέπραξε το παράπτωμα είναι και μέλος του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, απαλλάσσεται των καθηκόντων του και αναπληρώνεται κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ., στην οποία συμμετέχουν και τα αναπληρωματικά μέλη.
6.4.3. Το μέλος που μετείχε στα άνω όργανα επανέρχεται στη θέση του μόνο αν απαλλαγεί ή τιμωρηθεί με επίπληξη.
6.4.4. Η άνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που ποτέ, όμως, δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την πληροφόρηση του Δ.Σ. για το παράπτωμα.
6.4.5. Τα μέλη, που τιμωρούνται με αποβολή ή διαγραφή, δικαιούνται με την προσυπογραφή δύο ακόμη μελών να απαιτήσουν από το Δ.Σ. την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα αποφασίσει οριστικά όσοι και εάν είναι οι παρόντες για την επικύρωση, την τροποποίηση ή την εξάλειψη της κύρωσης, αφού προηγουμένως τα ακούσει.
6.4.6. Τα μέλη, που διαγράφονται, κατ’ εφαρμογή πειθαρχικής ποινής, μπορούν να ασκήσουν την νόμιμη προσφυγή του άρθρου 88 ΑΚ. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
6.4.7. Τα μέλη, που αποχωρούν ή διαγράφονται από τα μητρώα του Σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της Σωματειακής περιουσίας ούτε δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των καταβληθεισών συνδρομών.
 

Άρθρο 7. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Οι πόροι του Σωματείου είναι:
7.1.1. Η δυνατότητα επιβολής δικαιώματος εγγραφής των μελών, όπως αυτό θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου, την οποία δικαιούται να ακυρώσει μόνο η Γ.Σ. αυτού.
7.1.2. Η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται σε διακόσια (200) Ευρώ.
7.1.3. Η Διοίκηση του Σωματείου μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να αυξομειώσει την συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής.
7.3. Τα έσοδα (επίσης τόκοι κλπ.) από την περιουσία του Σωματείου.
7.4. Τυχόν δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, όπως και κάθε άλλη προσφορά μέλους ή μη μέλους, που περιέρχεται στο Ταμείο του Σωματείου, εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία της προέλευσής τους. Οι κληρονομιές κληροδοσίες και οι δωρεές υπέρ του σωματείου για ορισμένο σκοπό, διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους, που έχει θέσει ο διαθέτης ή δωρητής.
7.5. Τα έσοδα από εορταστικές, καλλιτεχνικές και πνευματικές εκδηλώσεις.
7.6. Οι κρατικές, δημοτικές επιχορηγήσεις καθώς και επιχορηγήσεις προερχόμενες από κάθε Ευρωπαϊκή ή Περιφερειακή πηγή χρηματοδότησης.
7.7. Σε περίπτωση οιασδήποτε προσφοράς, χορηγίας, χρηματοδότησης, έναντι διαφημιστικής προβολής προς όφελος τρίτου εκ μέρους του Σωματείου απαιτείται έγκριση της Γ.Σ., την οποία το Δ.Σ. καλείται να εκτελέσει.
 

Άρθρο 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΛΟΓΗ- ΘΗΤΕΙΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ
8.1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με δύο αναπληρωματικά μέλη, με διετή θητεία —πλην του πρώτου, το οποίο θα είναι μονοετές- που εκλέγεται κατά την διαδικασία των αρχαιρεσιών των τακτικών μελών με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Μετά τη λήξη του πρώτου έτους είναι υποχρεωτική η ανακατανομή των ρόλων των πέντε μελών του, εκτός εάν η πλειοψηφία κρίνει ότι αυτό δεν απαιτείται.
8.2. Για την υποψηφιότητα και εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται να υποβληθεί έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στην Ε.Ε.
8.3. Ως μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μόνον Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη, που δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
8.4. Τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
8.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα δεκαήμερο από την εκλογή του και κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο Εντευκτηρίου.
8.6. Μέχρι της εκλογής της νέας διοίκησης και ανάληψης των καθηκόντων της, η παλιά διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου. 

 

Άρθρο 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
9.1, Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, δύναται, όμως, να συγκληθεί έκτακτα από τον Πρόεδρο ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία σημειούται το προς συζήτηση θέμα.
9.2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, παρισταμένου απαραιτήτως του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
9.3. Τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με κάθε σύγχρονο έγγραφο επικοινωνιακό μέσο ή έγγραφες προσκλήσεις να παραστούν στις συνεδριάσεις και σε κάθε περίπτωση και με έγγραφες προσκλήσεις που τοιχοκολλούνται στα γραφεία του Σωματείου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες, πριν από την σύγκληση της. Στην πρόσκληση θα αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από το Δ.Σ., πρέπει να προηγηθεί προφορική συζήτηση σε μία συνεδρίαση μεταξύ των μελών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει ανταλλαγή απόψεων των μελών. Χωρίς τέτοια συζήτηση επιτρέπεται λήψη απόφασης μόνο όταν όλα τα μέλη του Δ.Σ. δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους.
9.4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά απλή πλειοψηφία εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9.5. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. ενώ έχουν εξαντληθεί τα αναπληρωματικά μέλη συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με θέμα την εκλογή για την πλήρωση των κενών θέσεων.
9.6. Αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Δ.Σ. για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις συνεπάγεται αυτοδίκαιη αντικατάσταση αυτού με εκλογή μεταξύ των αναπληρωματικών μελών κατόπιν ψηφοφορίας.
9.7. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των μελών του, εκτός και αν γεννάται ατομική ποινική ευθύνη ενός εκ των μελών του κατά την διαχείριση των εταιρικών πραγμάτων.
9.8. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις, που ελήφθησαν σε συνεδρίαση, στην οποία δεν παρευρέθησαν ή που παρευρέθησαν σε συνεδρίαση και διαφώνησαν και η διαφωνία τους Βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ.
 

Άρθρο 10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10.1. Το Δ.Σ. με Βάση τους Νόμους και το καταστατικό μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και αποφασίζει για όλα τα θέματα, που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ..
10.2 Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και μεριμνά για την επίλυση όλων των ζητημάτων, που ανακύπτουν,
10.3. Εγκρίνει πάσης φύσης δαπάνες, που ευρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
10.4. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του,
10.5. Αποφασίζει για την μίσθωση ακινήτων, για την αγορά και εκποίηση χρεογράφων, για το διορισμό Πληρεξουσίου Δικηγόρου, για την έγερση αγωγής, κατάργηση δίκης και κατάρτιση συμβιβασμού, 

10.6. Συντάσσει εσωτερικό κανονισμό, διορίζει επιτροπές από μέλη Σωματείου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, συντάσσει τον διοικητικό απολογισμό και ισολογισμό του έτους και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και τους υποβάλει στηνΓ.Σ. προς ψήφιση.
10.7. Το Δ.Σ. συγκαλεί τις Γ.Σ. δια του Προέδρου του.
10.8. Για την διευκόλυνση του έργου των οργάνων της διοίκησης, το
μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα των μελών του Σωματείου την εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών, ειδικώς αναφερομένων στην απόφαση, που εκδίδεται γι’ αυτό τον σκοπό.
10.9. Για την καλύτερη πραγματοποίηση των διαφόρων εκδηλώσεων του σωματείου και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και συμμετοχή των μελών του σε αυτές, το Δ.Σ. ορίζει ένα μέλος του σωματείου συντονιστή της εκδήλωσης και το όνομα του κάθε φορά αναγράφεται στον πίνακα ανακοινώσεων, προκειμένου να μπορούν τα μέλη να επικοινωνούν μαζί του για να ενημερώνονται σχετικά με τις επί μέρους λεπτομέρειες κάθε εκδήλωσης.
 

Άρθρο 11. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.
11.1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του αντιπροσωπεύει το Σωματείο και το εκπροσωπεί ενώπιον των αρχών, καθώς και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και των Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
11.2. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την καλή διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου, για την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων των Συνελεύσεων.
11.3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί διευθύνει και προεδρεύει στο Δ.Σ. καθώς και στις Γ.Σ. μέχρις της εκλογής προεδρείου της. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα προς ψηφοφορία, διακόπτει οποιαδήποτε συζήτηση για εύλογη αιτία.
11.4. Υπογράφει από κοινού με τον Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Σωματείου καθώς και κάθε σύμβαση μεταξύ Σωματείου και τρίτου.
11.5. Από κοινού με τον Γραμματέα, υπογράφουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα εντάλματα πληρωμής κάθε εξόδου καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης κάθε εσόδου.
11.6. Τον Πρόεδρο απάντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του Αντιπροέδρου τον Πρόεδρο αντικαθιστά ένα μέλος του Δ.Σ,, που ορίζεται με την απόφασή του.
11.7. Ο αναπληρών τον Πρόεδρο έχει όλες ανεξαιρέτως τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες του Προέδρου και σε κάθε περίπτωση έχει τις δημόσιες σχέσεις του σωματείου.
 

Άρθρο 12. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12.1. Ο Αντιπρόεδρος, είναι αρμόδιος για να αντικαθιστά τον Πρόεδρο,
απουσιάζοντα ή κωλυόμενο και για τις επαφές του Σωματείου με τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, υποκείμενος πάντοτε στις εντολές της πλειοψηφίας του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος των εξωτερικών εκδηλώσεων.
12.2.1. Ο Γενικός Γραμματέας, διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., εισηγείται τα σχετικά θέματα και επιμελείται για την σύνταξη των πρακτικών αυτού καθώς και των πρακτικών των Γ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία και τηρεί την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των Συνελεύσεων της Διοίκησης.
12.2.2. Τον Γενικό Γραμματέα, που απουσιάζει ή κωλύεται δικαιολογημένα τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που ορίζεται από το Δ.Σ.
12.3.1. Ο Ταμίας, τηρεί και φυλάσσει το Ταμείο του Σωματείου και τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεων και πληρωμών, φροντίζει για τις εισπράξεις και διενεργεί τις πληρωμές και τις εν γένει δαπάνες με ονομαστικά εντάλματα, που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, συνυπογράφει δε κάθε έγγραφο, που συνεπάγεται διακίνηση χρημάτων.
12.3.2. Ο Ταμίας έχει προσωπική ευθύνη για δαπάνη, που έκανε χωρίς το σχετικό ένταλμα.
12.3.3. Ο Ταμίας, επιμελείται των εισπράξεων των δικαιωμάτων εγγραφής και των συνδρομών των μελών και γνωστοποιεί στο Δ.Σ. περί των καθυστερήσεων καταβολής των τακτικών συνδρομών πάνω από ένα (1) χρόνο.
12.3.4. Τηρεί βιβλίο Εσόδων και Εξόδων του Σωματείου και σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. υποβάλλει κατάσταση, που εμφαίνει την κίνηση εσόδων και εξόδων.
12.3.5. Ο Ταμίας, καταθέτει υποχρεωτικά τα πλεονάζοντα πάνω από ένα ποσό - ποσό, για το οποίο θα αποφασίζει κάθε φορά το Δ.Σ. · σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες, που έχουν επιλεγεί από το Δ.Σ.
12.3.6. Για την αντίληψη οιουδήποτε ποσού απαιτείται υπογραφή του σχετικού εντάλματος από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
12.3.7. Ο Ταμίας μαζί με τον Πρόεδρο συντάσσουν τον Διοικητικό Απολογισμό και Ισολογισμό καθώς και τον Προϋπολογισμό της επόμενης διαχείρισης και τους υποβάλλουν εγκαίρως στο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.
12.3.8. Τον Ταμία απάντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
12.4. Ο Έφορος του Εντευκτηρίου, είναι υπεύθυνος για τις εσωτερικές εκδηλώσεις, την καταγραφή και φύλαξη της περιουσίας του σωματείου και την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του εντευκτηρίου.
 

Άρθρο 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
13.0. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου είναι Τακτικές και Έκτακτες.
13.1. Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται μία φορά τον χρόνο και μέσα σε διάστημα τριών (3) το πολύ μηνών από την λήξη του Οικονομικού έτους

Ar
13.2. Η Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, εάν κρίνεται αναγκαίο, μετά απόφαση του Δ.Σ. ή αν ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Στην τελευταία περίπτωση, συγκαλείται η Έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.
13.1.0. Περί της Τακτικής Γ.Σ.
13.1.1. Στην Τακτική Γ.Σ. διαβάζονται η έκθεση των πεπραγμένων κατά το προηγούμενο έτος και η έκθεση των Ελεγκτών και υποβάλλονται προς έγκριση ο Διοικητικός Απολογισμός και Ισολογισμός της προηγούμενης χρήσης καθώς και ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
13.1.2. Η Τακτική Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα, που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Κάθε άλλη απόφαση εκτός ημερήσιας διάταξης είναι άκυρη.
13.1.3. Κατά την διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών του Σωματείου θα υπάρχει και ένα ψηφοδέλτιο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ», στο οποίο θα τίθενται τρεις (3) σταυροί προτίμησης και θα εκλέγονται ένας (1) τακτικός αντιπρόσωπος και δύο (2) αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι. Κατ’ εξαίρεση οι αντιπρόσωποι στην ομοσπονδία ή/και σε κάθε υπερκείμενη οργάνωση είναι δυνατόν να εκλέγονται και σε έκτακτη Γ.Σ. εάν αυτό επιβάλλεται χρονικά από τον χρόνο λήξης της θητείας των μελών των οργάνων ευθύνης της ομοσπονδίας ή/και της κάθε υπερκείμενης οργάνωσης.
13.2.0. Περί της έκτακτης Γ.Σ.
13.2.1. Η Γ.Σ. είναι μόνη αρμόδια για την ανάκληση οργάνων της Διοίκησης και Ελεγκτικής Επιτροπής, για την διάλυση του Σωματείου, μεταβολή του σκοπού, τροποποίηση του Καταστατικού και οιουδήποτε άλλου θέματος, το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γ.Σ. και κατ’ εξαίρεση εκλέγει τους αντιπροσώπους στην ομοσπονδία ή/και σε κάθε υπερκείμενη οργάνωση .
13.3.0. Λειτουργία και των δύο κατηγοριών Γ.Σ.
13.3.1. Η Γ.Σ. αποτελείται από τα Τακτικά μέλη του Σωματείου, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Στη Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν και τα Πάρεδρα μέλη και τα Επίτιμα τα οποία, όμως, έχουν μόνο το δικαίωμα έκφρασης γνώμης και υποβολής εγγράφων προτάσεων.
13.3.2. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου και λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε φανερή ψηφοφορία εκτός των περιπτώσεων που ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουν άλλως.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ορισμένη ημέρα, συνέρχεται, αυτοδίκαια και χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, νέα Συνέλευση, στην οποία απαιτείται παρουσία του 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των Τακτικών μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και στην δεύτερη Συνέλευση η Γ.Σ. συνέρχεται (χωρίς νέα πρόσκληση την επομένη ίδια εργάσιμη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, θεωρούμενη σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων.
13.3.3. Την Γ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος με έγγραφες προσκλήσεις, που αποστέλλονται με το σύνηθες ταχυδρομείο προς τα μέλη του Σωματείου, πριν από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία, που έχει οριστεί και με τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στα γραφεία του Σωματείου.
13.3.4. Κάθε ψηφοφορία στη Γ.Σ., που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά γενικά ζητήματα, επιβολή έκτακτων εισφορών, είναι έγκυρη εφόσον γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Επί άλλων θεμάτων η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.
13.3.5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα πριν από κάθε συζήτηση και μετά την διαπίστωση απαρτίας, με φανερή ψηφοφορία και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Οι υποψηφιότητες για τα καθήκοντα αυτά προτείνονται επί τόπου από τους ενδιαφερομένους.
13.3.6. Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Γ.Σ. προεδρεύει και διευθύνει την συνεδρίαση, τηρεί την σειρά ομιλιών και αφαιρεί τον λόγο σε περίπτωση εκτροπής, κηρύσσει την έναρξη, τυχόν διακοπή και λήξη της Συνέλευσης και θέτει θέματα προς ψηφοφορία. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα Πρακτικά της Συνέλευσης, που ο τελευταίος τηρεί και καθαρογράφει.
Κατ’ εξαίρεση η πρώτη Γ.Σ. του Σωματείου θα γίνει μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την ανάδειξη της Διοίκησης του Σωματείου.
 

Άρθρο 14. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
14.1. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται η διμελής Ελεγκτική Επιτροπή καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, για τον έλεγχο και εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, (δηλ. των πραγματοποιηθέντων εσόδων και πηγών τους, δαπανών κλπ).
14.2. Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των λογιστικών βιβλίων και κάθε στοιχείου, που θεωρεί αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου της.
14.3. Η Ε.Ε. συντάσσει έκθεση επί του ελέγχου καθώς και επί του Ισολογισμού — Απολογισμού και Προϋπολογισμού και τις υποβάλλει στην Γ.Σ. του Σωματείου. Η θητεία της Ε.Ε. είναι διετής.
 

Άρθρο 15. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
15.1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών εκλέγει με ανάταση των χεριών και με απλή πλειοψηφία, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, ενώπιον της οποίας διενεργούνται οι αρχαιρεσίες και μέλη της οποίας δεν δύνανται να είναι συνάμα υποψήφιοι για το Δ.Σ. την Ελεγκτική Επιτροπή και για αντιπρόσωποι στην ομοσπονδία ή/και για κάθε άλλη υπερκείμενη οργάνωση, στην οποία συμμετέχει το σωματείο ως μέλος.
15.2. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της και έχει την υποχρέωση να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των διαφόρων οργάνων του Σωματείου εντός 3 εβδομάδων από την εκλογή της. Προς τον σκοπό αυτό έχει την υποχρέωση την ίδια μέρα της
εκλογής της να καθορίσει με έγγραφη ανακοίνωση της την ημερομηνία, το τόπο και την χρονική διάρκεια των αρχαιρεσιών, όπως και την ημερομηνία μέχρι της οποίας πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι επιθυμούντες υποψηφιότητα.
15.3. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων πριν από 48 τουλάχιστον ώρες από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και' τοιχοκολλά τον πίνακα των υποψηφίων στο κατάστημα του Σωματείου και στην συνέχεια προβαίνει στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων.
15.4. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας έχει την υποχρέωση να συντάξει πρακτικό, στο οποίο καταχωρείται ο αριθμός των Τακτικών μελών του Σωματείου, που εψήφισαν και τις ψήφους, που έλαβε κάθε υποψήφιος.
 

Άρθρο 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Στα πλαίσια των ενεργειών και προϋποθέσεων για την συμμετοχή του Σωματείου σε Ομοσπονδία ή/και σε υπερκείμενη οργάνωση, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους του Σωματείου, άνευ της συνδρομής των οποίων δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του σε αυτήν και ειδικότερα :
16.1. Η λήψη απόφασης από την Γ.Σ. των μελών του Σωματείου, σύμφωνα με την οποία θα αποφασίζεται η είσοδός του στην Ομοσπονδία ή/και σε υπερκείμενη οργάνωση. Η εν λόγω απόφαση της Γ.Σ. θα περιλαμβάνει :
16.1.1. Την υιοθέτηση και αποδοχή του συνόλου των όρων του καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεων και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης και ευθύνης της Ομοσπονδίας ή/και της υπερκείμενης οργάνωσης, χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία και η αυτονομία του σωματείου, των οργάνων του και της ισχύος των αποφάσεών τους.
16.1.3. Την εντολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου να υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής του στην Ομοσπονδία ή/και σε υπερκείμενη οργάνωση καθώς και να υπογράψει οιοδήποτε σχετικό έγγραφο και υπεύθυνη δήλωση προβλεπόμενη από το καταστατικό της, προκειμένου το Σωματείο να γίνει νόμιμο ιδρυτικό ή απλό μέλος της,
16.1.4. Την εντολή - εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου να υποβάλλει στην Ομοσπονδία ή/και σε υπερκείμενη οργάνωση, κάθε πληροφορία, η οποία τους ζητείται από αυτήν σχετικά με την οργανωτική δομή του Σωματείου, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των ενεργών μελών τους καθώς και τον αριθμό λεμβολόγησης ή Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) των σκαφών τους καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο κατά την κρίση του Δ.Σ. αυτής, αν διατηρεί αμφιβολίες επί των ήδη προς αυτήν χορηγηθέντων στοιχείων ή κρίνει αυτά ανεπαρκή.
16.1.5. Προβλέπεται η δυνατότητα στο σωματείο, όπως με απόφαση του Δ.Σ. του, να φιλοξενεί την έδρα οιασδήποτε Ομοσπονδία ή υπερκείμενης οργάνωσης ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, στην οποία συμμετέχει ως μέλος, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
 

Άρθρο 17. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.
17.1. Οι αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία διακρίνονται σε δύο (2) τακτικούς, και σε δύο (2) αναπληρωματικούς αντιπρόσωπους, με διάρκεια θητείας τους όση αυτή του δευτεροβάθμιου ή/και υπερκείμενου οργάνου.
17.2. Το ένα τακτικό μέλος είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ενώ οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι θα εκλέγονται κατά τη χρονικά αντιστοιχούσα Γ.Σ., και θα είναι τα πρόσωπα που έχουν συγκεντρώσει τα (3) μεγαλύτερα σύνολα σταυρών προτίμησης, μεταξύ των συμμετασχόντων σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση.
17.3. Ο δεύτερος τακτικός αντιπρόσωπος στο δευτεροβάθμιο όργανο ή/και την υπερκείμενη οργάνωση είναι το πρόσωπο, που έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων προτίμησης μεταξύ των εκλεγέντων. Τα άλλα δύο πρόσωπα θα είναι οι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι.
17.4. Ως αντιπρόσωποι είναι δυνατόν να εκλεγούν μέλη του Σωματείου, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.
17.5. Δεν είναι ασυμβίβαστο να εκλεγούν και μέλη, που έχουν εκλεγεί και συμμετέχουν ή που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους και σε άλλα όργανα διοίκησης του Σωματείου, εκτός και αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.
17.6. Δεν υφίσταται περιορισμός για τον αριθμό των φορών, που ένα μέλος του Σωματείου μπορεί να εκλεγεί αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία.
17.7. Η θητεία των αντιπροσώπων θα είναι όση και η διάρκεια της θητείας των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας ή/και της υπερκείμενης οργάνωσης και θα γίνεται προσπάθεια, ώστε να συμπίπτει με την έναρξη και την λήξη της θητείας αυτών.
17.8. Οι αντιπρόσωποι του σωματείου θα δύνανται να λειτουργήσουν στα πλαίσια των οργάνων της Ομοσπονδίας, και να αντιπροσωπεύουν σε αυτήν το Σωματείο, του οποίου τις αποφάσεις και θα εκτελούν, θα τις μεταφέρουν στην δευτεροβάθμια ή/και υπερκείμενη οργάνωση, της οποίας είναι μέλος το σωματείο και θα λειτουργούν στα πλαίσια του Καταστατικού της, υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ως αντιπρόσωποι θα διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού μέλους του Σωματείου - μέλους, από το οποίο προέρχονται και το οποίο δεν θα τους έχει ανακαλέσει την αντιπροσωπευτική τους ιδιότητα στην Ομοσπονδία, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα έχουν εκπέσει ή παραιτηθεί αυτής.
Η ανάκληση της αντιπροσωπευτικής αυτής ιδιότητάς τους για να γίνει δεκτή από την Ομοσπονδία, θα πρέπει να έχει αποφασισθεί από τη Γ.Σ. του Σωματείου.
17.9. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. από το αξίωμα του αυτό, αυτοδικαίως, αποβάλλει και την ιδιότητα του αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία ή/και στην υπερκείμενη οργάνωση και ανατίθεται στον διάδοχό του, νέο Πρόεδρο του Δ.Σ. 'Εως την εκλογή του νέου Προέδρου του Δ.Σ., εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν, τα μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατόν με μυστική ψηφοφορία να εκλέξουν τον προσωρινό αντιπρόσωπο του σωματείου στην Ομοσπονδία ή/και στην υπερκείμενη οργάνωση. 

 

Άρθρο 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
To παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση Έκτακτης Καταστατικής Γ.Σ., που καλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Για την λήψη της απόφασης απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις καταστατικές τους υποχρεώσεις (ταμειακά εντάξει) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.
 

Άρθρο 19, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
19.1. Έως ότου συμπληρωθεί η θητεία της τρέχουσας διοίκησης του Σωματείου, οπότε η Γενική Συνέλευση των Αρχαιρεσιών δύναται να προδεί στην εκλογή των άνω αντιπροσώπων του Σωματείου στην Ομοσπονδία ή/και στην υπερκείμενη οργάνωση, είναι δυνατή

Share |